Prendo in prestito da FIRI e L’Unità e traduco in romeno:

Lavoratori romeni e bulgari, il mistero della circolare sparita

(L’Unità, 8 giugno 2010)

I fatti: il 3 dicembre 2009 viene pubblicata una circolare del ministero dell’Interno sui cittadini romeni e bulgari, comunitari dal 2007 ma sottoposti a un curioso regime di vincoli per quanto riguarda l’accesso al lavoro: possono infatti essere impiegati solo in alcuni settori (agricoltura e turismo alberghiero, lavoro domestico ed assistenza alla persona, edilizia, metalmeccanica, dirigenziale ed alimentare qualificato, lavoro stagionale), mentre per altri hanno bisogno del nullaosta. Moduli, attese, spese. Tante pratiche non vengono neppure prese in esame e questi diritti restano sulla carta.

Il 2009 doveva essere l’ultimo anno di proroga della moratoria, il ministro aveva assicurato la completa liberalizzazione. Ma così non è stato. I deputati Melis e Touadi (Pd) presentano una interrogazione alla Camera. Nessuna risposta. Se ne parla alla presentazione del libro “Romeni”, in presenza dei presidenti Fini e Amato. Meraviglia generale: ma come, dice Amato, siamo ancora alla moratoria? Ebbene sì. E a questo punto, il giallo. Sui portali del Ministero e della Prefettura di Roma la circolare non c’è più. Scomparsa. Inghiottita nell’etere. Ma entrambi i siti rimandano al modulo da scaricare per il nullaosta. Le telefonate fatte per chiedere spiegazioni non hanno chiarito la questione. Domanda che sorge spontanea: si può sapere allora qual è il regime vigente? Vale o no la circolare? Se la sono rimangiata? E che fine faranno le domande presentate da gennaio ad oggi? E, infine, romeni e bulgari saranno finalmente parificati agli altri europei, come era stato promesso e come logica e diritto pretenderebbero?

(Testo: l’Unità, rubrica Italia-razzismo. )

Traduc articolul din L’Unità publicat de FIRI

 Lucrătorii români şi bulgari, misterul circularei dispărute

(L’Unità,08.6.2010)
Faptele: la data de 03.12.2009 este publicată o circulară a Ministerului de Interne privind cetăţenii români şi bulgari, care sunt  comunitari din 2007, dar supuși unui sistem de constrângeri curios în ceea ce priveşte accesul la muncă: pot fi angajați doar în anumite domenii (hoteluri și agricultură, munci domestice şi pentru îngrijire personală, construcţii, inginerie, prelucrarea metalelor, management calificat,  produse alimentare  şi lucrători sezonieri), în timp ce altii au nevoie de nullaosta. Formulare, costuri, timp pierdut. Multe dosare nu sunt nici măcar luate în considerare şi aceste drepturi rămân pe hârtie.  
Anul 2009 ar trebui să fie ultimul an de prelungire a moratoriului, ministrul garantase liberalizarea completă. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Deputații Melis și Touadi (Membrii PD) au prezentat o interpelare în fața Camerei Deputaților. Niciun răspuns. Se vorbește despre aceasta la prezentarea cărții “Români”, în prezenţa preşedinţilor Fini şi Amato. Uimire generală: dar cum, spune Amato, suntem încă la moratoriu? Ei, bine, da!  În acest moment, enigma. Pe site-urile Ministerului de Interne şi al Prefecturii de la Roma nu mai este nicio circulară. Dispărută. Înghiţită de eter. Dar ambele site-uri au link-uri pentru a descărca formularul de nullaosta. Telefoanele date pentru a cere explicații nu au clarificat problema. Se pune întrebarea: putem afla și noi care este regimul actual? E valabilă sau nu circulara? Au retractat-o? Şi ce se va alege  de cererile depuse din ianuarie până în prezent? Şi, în sfârşit, românii şi bulgarii vor fi echivalați în cele din urmă cu ceielalţi europeni, aşa cum s-a promis, şi cum pretind logica şi dreptul?

(Text: : l’Unità, rubrica Italia-rasism..) 

Nu am cuvinte!