Una buona notizia da Bruxelles m’illumina la giornata. La Comunità Europea ha preso la giusta decisione, creando pure un precedente, e ha evitato un inutile conflitto aperto.

La CE annuncia delle misure contro la Francia, che non rispetta la legislazione europea (la Direttiva 38/2004) riguardando la libera circolazione nell’UE dei cittadini romeni di etnia rom.

La Francia rischia l’avviamento di una pratica d’infringement per la discriminazione nei riguardi dei rom per l’espulsione di quanti sono stati rimandati, più o meno volontariamente, in Romania. Ai romeni le suddette misure hanno provocato, in prima istanza, un sorriso, perché tutte le persone dotate di un minimo di buon senso hanno subito capito che tutti i cittadini espulsi, dopo una breve vacanza in patria, sarebbero ritornate in Francia, e l’onorevolissimo presidente Sarkozy dovrà rendere conto delle ingente somma di denaro spesa inutilmente per il loro allontanamento. Personalmente, spero che paghi caramente la sua stupidaggine, che non sarà la sua prima, o la più grande, ma è di sicuro la più comica. La seconda reazione è stata di rabbia: sono ricominciate le deportazioni? Chi pensano di ingannare danno un misero gruzzolo alla gente? Questo è puro razzismo! “Sono sporchi e neri” non è proprio la frasi che un presidente di una nazione dovrebbe condividere, tanti anni dopo la firma della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, diritti tra quali la libera circolazione dei cittadini. La terza reazione è stata di preoccupazione: come reagiranno i rappresentanti dei partiti europei di estrema destra? Che cosa partorirà il cervello stanco dei leghisti e dei PDL-isti? Per forza si sono complimentati con Sarkozy, e hanno cominciato lo sgombero degli campi abusivi, dal nord al sud, e a far piovere minacce di rimpatri di tutti i neocomunitari (ma intendono romeni) che non regolarizzano la loro presenza dopo tre mesi di presenza sul territorio italiano. Si dimenticano di dire che sono stati loro a rendere complicata la procedura di regolarizzazione. In più, il ministro Maroni si lamenta della mancanza di sostegno dalla parte dell’Europa, che non ha una legge o qualcosa lì, che gli dia degli strumenti per cacciare via questi gran maleducati romeni di romeni … Usano pure la direttiva del 2004 come base legale per delle future espulsioni!

La Commissione Europea, in unanimità, ha risposto alle mie preoccupazioni: con tatto e diplomazia, ha preso una decisione legale, non politica, senza suscitare una risposta più agguerrita della Francia, che ha coretto la parola “rom” dal decreto, sostituendola con quella di nomade, salvandosi così la pelle. Può sembrare che la Francia c’è l’ha vinta, invece non è così. Ci saranno delle misure severi il 15 ottobre: ho le prende il governo nazionale, o le prenderà la Commissione. Di più, la Commissione ha deciso di indagare e poi prendere delle misure contro tutti i stati europei che non mettono in pratica la politica europea sulla libera circolazione dei cittadini. Questo vuol dire che, finalmente, NESSUN stato non potrà più discriminare i cittadini romeni. Spero che qualcuno, lassù, capisca quanto è confusa la situazione in Italia, e che qualcuno dovrebbe tappare la bocca ai razzisti del governo.

Te aven baxtale, rromà!len! Tanti auguri, rom!

Se non c’eravate voi a subire tutto quanto sulla vostra pelle, nessuno avrebbe capito che c’è un problema serio, che i paesi europei non vogliono risolverlo, ma che l’Europa non è solo una parola senza contenuto, ma una garanzia per tutti noi!      

 O știre bună de la Bruxelles îmi însenineaza ziua. CE nu doar a luat o decizie justă, care creează un precedent, ci a evitat un conflict inutil.

Comisia Europeană lansează, începând de azi, procedura de încălcare a tratatelor împotriva Franței, pentru neimplementarea în legislația internă a Directivei 38/2004 privind libera circulatie în UE a cetățenilor români de etnie romă.

Franța riscă actuarea unei proceduri de infringement pentru discriminare pentru programul de expulzare a romilor care au fost trimiși, mai mult sau mai puțin cu consimțământul lor, în România.  Românilor măsura le-a smuls, în primul rând, un zâmbet, deorece oricărei persoane de bun simț i-a fost evident din prima clipă că toți expulzații, după o scurtă vacanță, se vor reîntoarce în Franța, iar preastimabilul domn președinte Sarkozy va trebui să explice de ce a aruncat pe geam o sumă de bani atât de mare pentru transportarea lor în patrie. Personal, sper ca el să plătească scump această prostie, care în mod cert nu  este prima, nici cea mai mare, dar este cea mai comică. A doua reacție a fost furia: au reînceput deportările? Pe cine vor să păcălească dând un pumn de galbeni oamenilor acelora? Ăsta e rasism curat! „Sunt murdari și negri” nu este tocmai o frază pe care președintele unei națiuni ar trebui să o aprobe, la atât de mulți ani după semnarea Declarației Drepturilor Omului, drepturi între care figurează și cel la libera circulație. A treia reacție a fost îngrijorarea: cum vor reacționa reprezentanti partidelor de extrema dreaptă din Europa? Ce va naște creierul mereu obosit al celor de la Lega Nord și din PDL berlusconian? Normal, cine se aseamănă se adună, toți îl felicită pe Sarkozy, și a început demolarea taberelor abuzive, din nordul până în sudul Italiei, și plouă amenințări ridicole, de exemplu că vor fi trimiși în România toți românii care nu se înscriu la primărie în primele trei luni de ședere în Italia. Ca și cum nu ei ar fi complicat atât de mult procedura înscrierii! Mai mult, ministrul de Interne se vaită că nu are sprijinul Europei, o legislație ceva care să îi dea instrumentele pentru alungarea nesimțiților de români …  Am auzit astăzi că folosesc tocmai legea din 2004 ca bază juridică a unor viitoare expulzări!

Comisia Europeană, în unanimitate, a dat un răspuns preocupărilor mele: cu tact și diplomație, a luat o decizie juridică, nu politică, fără să stărnească o reacție mai puternică a  Franței, care a corectat cuvântul țigan din decret, înlocuindu-l cu nomad, salvându-și astfel pielea. Poate să pară că a câștigat Franța, însă nu este așa. Se vor lua măsuri pe 15 octombrie: trebuie să le ia guvernul național, altfel le va lua Comisia, și nu vor fi superficiale. Mai mult, Comisia a hotărât cerceteze și apoi să ia măsuri împotriva tuturor statelor europene care nu pun în întregime în practică politica europeană privind libera circulație. Asta înseamnă că, în sfârșit, NICI un stat nu va mai putea discrimina un cetățean român. Sper ca cineva, acolo sus, să își dea seama că în Italia situația nu e clară deloc, și că ar fi momentul potrivit ca cineva să astupe gura rasiștilor care o guvernează.       

Te aven baxtale, rromà!len! Să fiți fericiți, romilor! Dacă nu erați voi, care să suferiți toate acestea pe pielea voastră, nimeni nu ar fi înțeles că există o problemă serioasă, că statele membre nu vor să o rezolve, dar că Europa nu e doar o vorbă goală, ci o garanție pentru noi toți!