http://www.beppegrillo.it/2011/02/lorgoglio_delle/index.html

Video Nik IlNero, Mauro De Carlo.

“Il MoVimento 5 Stelle di Bologna ha aderito all’appello “Se non ora quando?” per la mobilitazione delle donne e della società civile. Ma non siamo scese in strada per combattere la prostituzione delle giovani ad Arcore e la mercificazione dei corpi delle “show girl” su riviste e manifesti. Lo abbiamo fatto per una ragione ben più grave: il degrado culturale che ha inghiottito il Paese rendendo questo possibile. Abbiamo manifestato perché essere belle (in politica, in tv, nel mondo del lavoro) non può essere più importante di essere brave. Ci fa ribrezzo l’indifferenza davanti al crescente numero di persone che ricoprono cariche politiche o civili non perché meritevoli, ma perché compiacenti col potere. Abbiamo manifestato contro lo sfruttamento dell’immaginario femminile, contro la semplificazione della figura della donna rappresentata come soggetto debole, non alla pari dell’uomo. E lo abbiamo fatto anche per l’orgoglio delle donne e della nazione, nella loro cornice naturale di proposta di un’alternativa culturale e sociale che ripensi le pratiche politiche e di partecipazione, i tempi e la produttività nel mondo del lavoro, valorizzando le differenze di genere e riducendo il “gender gap” che ci colloca ancora in fondo alle classifiche europee. Spetta a qualcun altro individuare la radice del maschilismo sopravvissuto alle battaglie femministe degli anni ’70 e ’80. Invece spetta a tutti noi combattere l’effetto devastante di 20 anni di berlusconismo, un sistema che ha volutamente intensificato l’avvelenamento del contesto culturale, manipolando l’informazione, smantellando l’istruzione, svilendo la nostra democrazia, imponendo il pensiero unico della mercificazione di tutti i nostri valori. Spetta a tutti noi cittadini unirci per costringere la politica a confrontarsi con le reali domande sociali di questo Paese: la precarietà, il futuro, la scuola, l’università, i beni comuni, la democrazia.” Antonia Iulia Dejeu – attivista M5S Bologna

“Mişcarea  5 Stele din Bologna a aderat la apelul “Dacă nu acum, atunci când? “pentru mobilizarea femeilor şi a societăţii civile italiene. Dar noi nu am ieşit în stradă pentru a combate prostituţia tinerelor la Arcore şi transformarea în marfă a corpurilor ” show girl”-urilor în reviste şi postere. Am făcut-o pentru un motiv mult mai grav: degradarea culturală care a cuprins ţara și face acest lucru posibil. Am demonstrat pentru că a fi frumoase (în politică, la televiziune, la muncă) nu poate fi mai important decât a fi pricepute. Suntem dezgustați de indiferenta în fața numărului tot mai mare de persoane care deţin funcţii politice sau civile, nu pentru că merită, ci pentru că sunt slugarnice față de putere. Noi am demonstrat împotriva exploatării imaginarului sexului feminin, împotriva simplificării figurii feminine reprezentate ca sex slab, inferioară bărbaților. Am făcut-o și pentru mândria femeilor şi a naţiunii, în cadrul lor natural de propunere a unei alternative culturale și sociale, pentru reconsiderarea practicilor politice și a participării, a timpului şi a productivității muncii, valorizând diferenţele de gen şi reducerea “gender gap” (decalajului între femei şi bărbaţi), care încă ne menține în partea de jos a statisticilor europene.

Altcineva are datoria de a identifica rădăcina sexismului supravieţuit luptele feministe din anii ’70 şi 80. În schimb, este datoria noastră, a tuturor, combaterea efectelor devastatoare a 20 de ani de berlusconism, un sistem care a intensificat în mod deliberat otrăvirea contextului cultural, manipularea informaţiei, distrugerea educaţiei, a bazelor democraţiei noastre, impunând gândirea tuturor valorilor noastre drept marfă. Este datoria noastră, a tuturor cetăţenilo, să se unim pentru a forţa politica să înfrunte cerinţe sociale reale ale acestei ţări: nesiguranţa, viitorul, şcoala, universitatea, bunurile comune, democraţia. ”

Antonia Iulia Dejeu – activistă M5S Bologna

Annunci