Tag

,

Breve riflessione: nella mia regione, Emilia-Romagna, da questo mese tutte le famiglie che hanno un reddito decente devono pagare 1 euro a scatola di medicinale acquistata in farmacia e un ticket leggermente maggiorato per le prestazioni nello SSN. Chi ha un’esenzione va avanti col sistema di prima, chi ha un reddito alto è giusto che paghi … aspettiamo che i grandi esperti della Regione salvino le famiglie numerose dalla spessa supplementare, considerato che pagano la stessa cifra di uno scapolo che guadagna la stessa cifra di loro (ma non ha nessuno a carico).

Sono fortunata: sono un nucleo fiscale, da sola. Anzi, vi dirò che sono così fortunata che anche quando mi sposerò, rimarrò nella fascia di povertà! Fortuna che cambierei volentieri con quella di un lavoro con un contratto non a progetto, e con un contratto almeno annuale per il mio caro Flavio.

Almeno noi siamo assicurati, possiamo contare su tanti servizi, alcuni ancora di eccellenza, altri accettabili. In Italia sono assicurati tutti i cittadini, gli immigrati con regolare permesso di soggiorno e le persone senza permesso ma bisognose di cure urgenti o vitali.

Leggo che il FMI chiede alla Romania di non coprire più servizi non-esenziali per gli assicurati, ma affidarli alle assicurazioni supplementari, anche private. La Romania ha già detto di si, com’è obbligata di dire sempre, per il marzo del 2012. Leggendo questo dovete sapere che in Romania sono assicurati solo coloro che svolgono un lavoro con un contratto regolare, o i lavoratori autonomi che contribuiscono di tasca propria. Fanno eccezione i minorenni e i giovani studenti fino al compimento dei 26 anni.

Non c’è bisogno di dire che il lavoro in nero impazza, che la disoccupazione è molto cresciuta. Chi almeno aveva il contratto regolare si destreggiava gratis, o con una piccola compartecipazione finanziaria, in un sistema che va a fondo, con personale medico-sanitario che lascia il paese per un contratto decente in Occidente, con strutture carenti – come numero, igiene e dotazioni, con una corruzione sistemica, tanto da spaventare l’UE. Poveri, cornuti, e mazziati!

Non temete che tutti quanti verranno a curarsi in Italia. Lo dico con cinismo: state tranquilli. Solo gli assicurati in patria beneficiano del tesserino sanitario temporaneo in Italia, con prestazioni rimborsate dalla Romania. Ma se uno è qui, non può essere a lavoro in Romania, tranne i lavoratori autonomi cui attività li porta a viaggiare tra i due paesi!

Siamo una nazione giovane, forte, caparbia, inventiva, laboriosa – alcuni pronti a trovare le scorciatoie – mai pigri. Ma questo non importa. Siamo semplici sudditi, carne da macello. Il cancro divora velocemente la nostra cara patria, anche se ci sono piccoli segnali positivi.

Come diceva un’amica: deve essere doloroso avere la nausea per quello che succede in due patrie. Sì, lo è. E ti obbliga a rimboccarti le maniche, per non essere schiacciata.

Scurtă reflecţie: în regiunea mea, Emilia-Romagna, din aceasta luna toate familiile care au un venit decent trebuie să plătească 1 euro pe cutie de produs achiziţionat în farmacie şi ticket majorat pentru prestațiile din Serviciul Sanitar Național. Cei care au scutirea de plată nu sunt implicați în aceste schimbări, iar cine are un venit mai bun e corect să plătească … aşteaptăm ca marii experţi de la Regiune să salveze  multe familii de la o cheltuiala suplimentară, având în vedere că plătesc aceeaşi sumă cu un burlac/ă care câştigă aceeaşi sumă ca și ei (dar nu are pe nimeni în întreţinere).

Sunt norocoasă: constitui un nucleu fiscal, de una singură.  De fapt, vă spun sunt atât de norocoasă că atunci când mă voi căsători, voi rămâne în intervalul de sărăcie!  Noroc pe care l-aș schimba bucuroasă cu un loc de muncă cu un contract serios, nu pe proiect, şi cu un contract cel puţin anual, pentru Flavio.
Cel puţin suntem asigurați, putem conta pe multele servicii, unele încă excelente, altele acceptabile. În Italia, toţi cetăţenii sunt asigurați, și imigranţii cu permis de şedere şi persoanele fără un permis, dar care au nevoie de îngrijire de urgenţă sau vitală.
Am citit că FMI solicită România să nu mai acopere mai multe servicii neesențiale asiguraților, ci să se  bazeze pe asigurări suplimentare, chiar private. România deja a răspuns da, este obligată să spună da mereu,  pentru martie 2012. Trebuie să ştiţi că în România sunt asigurați doar cei care au deţinut un loc de muncă cu un contract regulat, sau desfăşoară activităţi independente și contribuie din propriile buzunare. Excepţie o fac  minorii şi tineri studenţi până la vârsta de 26 de ani.
Inutil să spun că se lucrează în furie la negru, că şomajul a crescut. Cine avea contractul în regulă se descurca gratuit, sau cu un cost financiar mic, într-un sistem care se scufundă, cu personalul medical care părăsește ţara pentru un contract decent în Occident, cu structurile carente  – ca număr, ca igienă şi echipamente, cu o corupţie sistemică, astfel încât sperie UE. Săraci, înșelați și mulși!  
Nu vă fie teamă că toată lumea va veni la tratament în Italia. Spun acest lucru cu cinism: nu vă faceţi griji. Numai cei asigurați în țară beneficiază de cardul de sănătate temporar în Italia, cu servicii rambursate de România. Dar dacă unul este aici, nu poate fi la locul de muncă în România, cu excepţia persoanelor care desfăşoară activităţi independente a căror activitate le face să călătorească între cele două ţări!
Suntem o naţiune tânără, puternică, incăpățanată, inventivă, care munceșc din greu – unii sunt mereu gata să găsească scurtături – niciodată leneşi. Dar asta nu contează. Ne simplii sclavi, carne de tun. Cancerul devoreaza rapid ţara noastră dragă, deşi există unele timide semnale pozitive.
Cum spunea o prietenă a spus: trebuie să fie dureros să-ți fie greaţă de ceea ce se întâmplă în două patrii. Da, așa este. Te obligă să-ți sufleci mânecile, ca să nu fii zdrobită.

Annunci