Al Centro per l’Impiego si presenta la gente più varia.

Quelli che chiedono del collocamento, oppure cercano “un lavoro” mi fanno tenerezza: anni fa, quando c’era ancora una richiesta sostenuta dalla parte delle imprese bolognesi, il percentuale di utenti che firmavano un contratto era di 5%. Se ricordate, erano tempi in cui ogni giorno si aggiornavano le decine di bacheche con i nuovi annunci … adesso sono 4-5 a settimana in tutta la provincia, e il computer sceglie tra gli idonei i nominativi dei 10 che abitano più vicini al potenziale datore di lavoro. Che decide in autonomia se vuole almeno sentirli o no. Frustrante.

Quelli pragmatici, o ben indirizzati, che hanno bisogno di un certificato di disoccupazione per rinnovare il permesso di soggiorno (hanno diritto a un PdS per la ricerca del lavoro di un anno nell’arco della vita) o per fare domanda di esenzione dal pagamento del ticket presso l’Anagrafe Sanitaria dell’AUSL.

I confusi: non sanno perché si trovano li, gli hanno detto di iscriversi, e poi magari hanno il domicilio nella zona di competenza di un altro CIP.

I “fortunati”: con il certificato di disoccupazione hanno la possibilità di ottenere l’assegno INPS (ASPI) per 8 o 12 mesi, e in alcuni casi l’iscrizione nelle liste di mobilità.

Gli illusi: convalidano delle dimissioni volontarie, oppure sono stati licenziati con modalità o da tipologie di datori di lavoro che non prevede un assegno INPS. Vincono un colloquio di un’ora con un esperto che si concluderà con degli ottimi consigli per accrescere la loro occupabilità o per trovare lavoro da soli. Non è poco, ma non è quello che volevano o che sono disposti ad accettare.

I furbi: sappiamo che lavorate in nero o che siete ricchi. Si capisce dalle vostre risposte o i vostri silenzi. Vi rilasciamo i documenti perché la legge lo prevede, ma possiamo giurarci, con precisione matematica, quali di voi non verranno agli appuntamenti che abbiamo faticato a trovarvi senza disturbarvi a chiamare, poi, di fronte alla punizione con la cancellazione temporanea e la perdita dello statuto di disoccupato protesterete in maniera rumorosa. Se potessi esprimere un desiderio, sarebbe quello di non rivedervi, perché il sistema si avvicina al collasso, e senza il vostro ritorno martellante potremmo offrire più attenzione e celerità a chi ha veramente bisogno di aiuto.  Live and let live: capisco che ci provate. Ma, per favore, rispettate il nostro lavoro e apprezzate quello che facciamo per voi e per tutti gli utenti.

La Centrul pentru ocuparea forței de muncă vine  lume de toate felurile.


Cei care căută agenția de colocament, sau caută “un loc de muncă”, mă umple cu tandrețe: cu ani în urmă când era încă o cerere susținută de angajați din partea companiilor din Bologna, procentul de utilizatori care au semnat un contract era de 5%. Dacă vă amintiți, erau vremuri când în fiecare zi se adăugau în avizier zeci de anunțuri … acum sunt 4-5 pe săptămână în întreaga provincie, iar calculatorul alege dintre numele corespunzătoare doar 10, care trăiesc mai aproape de potențialul angajator. Care decide dacă vrea cel puțin să îi convoace sau nu. Frustrant.


Cei pragmatici, sau bine direcționați, care au nevoie de un certificat de șomaj pentru reînnoirea permisului de ședere (au dreptul la permis de ședere pentru căutarea unui loc de muncă de un an o dată în viață) sau ca să ceară o scutire de la co-plata prestațiilor medicale la biroul de evidență  AUSL.


Pierduții: nu sțiu de ce sunt acolo, cineva i-a trimis la noi fără să le explice bine de ce, și apoi poate că au domiciliul în jurisdicția altui CIP.


“Norocoșii”, cu certificatul de șomaj au o șansă de a obține alocația de șomaj INPS (ASPI), pentru 8 sau 12 luni, și, în unele cazuri, înscrierea pe listele de mobilitate.


Amăgiții: vin pentru validarea demisiei voluntare, sau au fost concediați în moduri sau de tipuri de angajatori care nu dau dreptul la alocație. Câștigă un interviu de o oră cu un expert, care se va termina cu sugestii pentru sporirea șansele de angajare sau de a găsi de lucru singuri. Nu este puțin, dar nu este ceea ce vreau sau ce sunt dispuși să accepte.


Șmecherii: știm că lucrați la negru sau că sunteți bogați. Reiese din tot ceea ce spuneți sau nu spuneți și cum o spuneți. Vă eliberăm documentele, deoarece legea prevede acest lucru, dar putem jura, cu precizie matematică, care dintre voi nu se va prezenta la colocviile pe care le-am găsit cu atâta trudă fără să se deranjeze să telefoneze să ne anunțe, apoi, când se confruntă cu pedeapsa cu suspendarea temporară și pierderea statutului de șomer o să protesteze zgomotos. Dacă aș putea exprima o dorință, ar fi aceea să nu reveniți la noi, pentru că sistemul este aproape de colaps, și fără prezența dumneavoastră insistentă am putea oferi mai multă atenție și viteză pentru cei care au într-adevăr nevoie de ajutor. Live and let live: înțeleg că vă încercați norocul. Dar vă rugăm să respectați munca noastră și să apreciați ceea ce facem pentru dumneavoatră și pentru toți utilizatorii.